Siirry kohtaan

Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Askarteluliike Kätevä-Käsi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä versio on käytössä 12.5.2020.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Askarteluliike Kätevä-Käsi Oy
1975883-1
Kauppakatu 26, Kauppakeskus Iso Myy 2.kerros
80100 Joensuu
013 129 458
info@kateva-kasi.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Outi Eerola
info@kateva-kasi.fi

3. REKISTERIN NIMI

Askarteluliike Kätevä-Käsi Oy:n asiakasrekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja kerätään Askarteluliike Kätevä-Käsi Oy:n asiakassuhteiden hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Askarteluliike Kätevä-Käsi Oy:n ja asiakkaiden välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Asiakas ei voi tilata Askarteluliike Kätevä-Käsi Oy:n verkkokaupasta tuotteita tai palveluita, ilman henkilötietojen antamista. Henkilötietoja kerätään myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Tietoja ei käytetä automatisoituun profilointiin tai päätöksentekoon.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

Asiakkaiden perustiedot, kuten:

 • etu- ja sukunimi
 • lähiosoite
 • postitoimipaikka
 • maa
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • rekisterinpitäjän www-palvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat

Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten:

 • asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot)
 • rekisteröityyn kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin henkilötietoja vastaanottavat:

 • Askarteluliike Kätevä-Käsi Oy ja sen työntekijät
 • maksunvälittäjät, jotka vastaanottavat asiakkaan maksun
 • kuljetusyritykset, jotka mahdollisesti kuljettavat tuotteita asiakkaille
 • tilitoimisto, joka kirjaa tilaukset Askarteluliike Kätevä-Käsi Oy:n kirjanpitoon
 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpidon
 • IT-yritys, joka ylläpitää Askarteluliike Kätevä-Käsi Oy:n verkkosivustoa

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Verkkokauppaa ylläpitää Shopify Inc., joka tarjoaa Askarteluliike Kätevä-Käsi Oy:lle verkossa toimivan sähköisen kaupankäyntialustan, minkä avulla Askarteluliike Kätevä-Käsi Oy voi myydä tuotteita ja palveluita. Tiedot säilytetään Shopifyn palomuurisuojatuilla palvelimilla. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).